POLITYKA PRYWATNOŚCI CHROBRY-GLOGOW.PL


W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies.
Szczegółowe informacje dotyczące stosowania cookies dostępne są w "Polityce prywatności".

X
Herb Chrobry

chrobry głogów S.A.Strona oficjalna

SKLEP
Dzisiaj jest18.01.2022
facebook_glogów glogów_twitter glogów_youtube glogów_instagram glogów_mah glogów_mok

Statut

STATUT  SPÓŁKI

CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA AKCYJNA

(tekst ujednolicony stan na dzień 4 stycznia 2012 r.)

I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: Chrobry Głogów spółka akcyjna
2. Spółka może używać skróconej nazwy: Chrobry Głogów S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, w tym z herbem miasta Głogowa.

§ 2
Siedzibą spółki jest miasto Głogów.

§ 3
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, tworzyć
i prowadzić własne przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe, a także tworzyć i przystępować do innych podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą.
3. Celem zawiązania Spółki są w szczególności:
a) wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem sportu, turystyki i rekreacji w szczególności poprzez realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w sferze użyteczności publicznej, w tym:
- budowa, modernizacja oraz eksploatacja obiektów turystycznych, sportowych
i rekreacyjnych,
- przygotowanie nowych propozycji programowych w zakresie turystyki, sportu i rekreacji dla mieszkańców Głogowa i Dolnego Śląska,
- promocja aktywnych form wypoczynku,
b) administrowanie i zarządzanie obiektami turystycznymi, sportowymi i rekreacyjnymi.
c) prowadzenie   działalności   sportowej   jako  klub  sportowy,  w  tym  uczestnictwo
w  profesjonalnych zawodach sportowych, w szczególności poprzez prowadzenie sekcji sportowych w określonych dyscyplinach sportu. W przypadku występowania drużyny (zespołu) w ramach prowadzonej przez Spółkę sekcji sportowej, w rozgrywkach danej dyscypliny sportu, dopuszcza się dodatkowe oznaczenie tej drużyny (zespołu) poprzez dodanie do firmy Spółki innych wyrazów w jej nazwie .

§ 4
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.II. Przedmiot przedsiębiorstwa spółki

§ 5
Przedmiotem działalności spółki jest:
1) roboty budowlane związane ze wznoszeniem kompletnych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - 41.20 Z,
2) roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych - 42.1,
3) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych - 42.2,
4) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej - 42.9,
5)  rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę - 43.1,
6) wykonywanie instalacji elektrycznych ,wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych - 43.2,
7) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane - 43.99 Z,
8) sprzedaż detaliczna prowadzona w  niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą  żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - 47.11 Z,
9) sprzedaż żywności, pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - 47.19 Z,
10) sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.5
11) sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach - 47.6,
12) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.7,
13) hotele i podobne obiekty zakwaterowania - 55.10 Z,
14) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - 55.20 Z,
15) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne - 56.10 ,
16) przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa - 56.2,
17) przygotowywanie i podawanie napojów - 56.30 Z,
18) pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - 64.99 Z,
19) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - 66.19 Z,
20) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20 Z,
21) reklama - 73.1
22) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90 Z
23) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego - 77.21 Z,
24) działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki - 79.1,
25) działalność w zakresie informacji turystycznej - 79.90 B,
26) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - 85.51 Z,
27) działalność fizjoterapeutyczna - 86.90 A,
28) działalność obiektów kulturalnych - 90.04 Z,
29) działalność związana ze sportem - 93.1,
30) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - 93.29 Z,
31) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej - 96.04 Z,
32) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana - 96.09 Z,III. Kapitał zakładowy spółki

§ 6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 35.941.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 71.882 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje imienne, w tym 68.373  (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych serii A o numerach od A00003509 do A00071881 o wartości nominalnej 500,00 zł  (słownie: pięćset złotych) oraz 3.509 (trzy tysiące pięćset dziewięć) akcji imiennych serii B o numerach od B00000001 do B00003509 o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każda
2. Wszystkie akcje, o których mowa w ust. 1, obejmuje Gmina Miejska Głogów.
3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 § 7
1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi (aportem).

§ 8
1. Akcje są zbywalne i mogą być przedmiotem zastawu.
2. Zbycie lub zastawienie akcji wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, pod rygorem nieważności.

§ 9
Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

§ 10
1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 11
Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych postanowieniami art. 455- 458 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.IV. Organy spółki
§ 12
Organami Spółki są:
1. Zarząd
2. Rada Nadzorcza
3. Walne Zgromadzenie.

§ 13
1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego statutu, uchwały organów spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych ,,za”, niż „przeciw” i ,,wstrzymujących się ''.
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.Zarząd
§ 14
1. Zarząd spółki składa się z jednej do trzech osób, powołanych uchwałą Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust.3
2. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 lat.
3. Pierwszy Zarząd zostanie powołany przez Walne Zgromadzenie w uchwale o przekształceniu.

§ 15
1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Do kompetencji Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone niniejszym aktem lub Kodeksem spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 16
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, lub tez jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu.

§ 17

Prezes Zarządu lub osoba przez niego wyznaczona, wykonuje wobec pracowników spółki czynności i obowiązki pracodawcy, wynikające z Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych.Rada Nadzorcza

§ 18
1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powołanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Radę Nadzorczą powołuje się na wspólną kadencję która trwa trzy lata.
2. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością spółki i jej kontrolę we wszystkich dziedzinach działalności spółki,
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności:
 1. 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 2. 2) zawieszanie  w  czynnościach wszystkich  lub  poszczególnych   członków   Zarządu,
 3. z ważnych powodów
 4. 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
 5. 4) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi
 6. 5) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami dokumentami i stanem faktycznym
 7. 6) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat,
 8. 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności,
 9. 8) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 10. 9) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd planów, o których mowa w § 27 ust. 3 pkt 3),
 11. 10) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 12. 11) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu
 13. 12) zawieranie w imieniu spółki umów o pracę z członkami Zarządu lub umów cywilnoprawnych z członkami Zarządu  oraz ustalenie dla nich wynagrodzenia.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:
 1. 1) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych,
 2. 2) zaciąganie innych niż wymienione w p. 1) zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych,
 3. 3) wystawianie weksli,
 4. 4) zawarcie przez spółkę umowy o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu.

§ 19
1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.
2. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
3. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności, nie później niż 14 dni od dnia ich zakończenia.

§ 20
1.  Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2.  Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady wyznaczony przez Przewodniczącego.
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 21
1.  Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na trzy miesiące.
2.  Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
3.  Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu, żądanie powinno zawierać proponowany porządek obrad.
4.  Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 22
1.  Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2.  Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w głosowaniu jawnym.
3.  Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust.4 nie stosuje się.
4.  Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
5.  Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.Walne Zgromadzenie

§ 23
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza albo akcjonariusze mogą zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki lub w siedzibie Gminy Miejskiej Głogów.
4. Do  czasu,  gdy  w   spółce  bierze   udział   tylko  jeden  akcjonariusz, wszelkie prawa i obowiązki Walnego Zgromadzenia wykonuje on samodzielnie.

§ 24
1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
2. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 1, zostanie złożone na mniej niż czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 25
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej.
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

§ 26
1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów spółki albo likwidatora spółki oraz   przy   wnioskach   o  odwołanie  członków  organów   spółki   lub   likwidatorów, o pociągniecie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Do czasu, gdy Gmina Miejska Głogów jest jedynym akcjonariuszem spółki, ust. 2 nie stosuje się.

§ 27
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
 1. 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki
 2. 2) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków,
 3. 3) podział zysku lub pokrycie straty.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
 1. 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 2. 2) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 3. 3) rozpatrywanie i zatwierdzanie planów i programów działania spółki.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki, z zastrzeżeniem innych postanowień statutu oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych:
 1. 1) nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 2. 2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 3. 3) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego spółki,
 4. 4) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy celowych,
 5. 5) użycie kapitału zapasowego,
 6. 6) zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 7. 7) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 8. 8) emisja obligacji każdego rodzaju,
 9. 9) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 200 r. – Kodeks spółek handlowych,
 10. 10) przymusowy wykup akcji stosownie do przepisu art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
5. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 1. 1) połączenie, przekształcenie oraz podział spółki,
 2. 2) zawiązanie przez spółkę innej spółki,
 3. 3) zmiana statutu spółki,
 4. 4) rozwiązanie i likwidacja spółki,
 5. 5) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.
6. Walne Zgromadzenie może rozpatrywać także inne sprawy wniesione pod obrady.
7. W przypadku gdy Gmina Miejska Głogów przestanie być jedynym akcjonariuszem Spółki, dla ważności uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w sprawach określonych w: ust.3 pkt 3, ust.4 pkt 2, ust. 5 pkt 1,2,3,4 i 5, konieczne jest zagłosowanie na “tak” przez akcjonariusza Gminę Miejską Głogów.

§ 28
Zmiana   przedmiotu   działalności   spółki  może  nastąpić   bez  obowiązku wykupu akcji
z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.V. Gospodarka spółki

§ 29
Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególnie w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).

§ 30
1. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd spółki zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkową) oraz sprawozdanie z działalności spółki, w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego (dnia bilansowego).
3. Zarząd obowiązany jest poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta.
4. Zarząd obowiązany jest przedstawić do oceny Rady Nadzorczej dokumenty, o których mowa w ust. 2, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta niezwłocznie po sporządzeniu opinii i raportu przez biegłego rewidenta.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, wraz z opinią Rady Nadzorczej przedstawiane są Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w terminie, o którym mowa w § 27 ust. 1.
6. Dokumenty określone w ust. 2 powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu oraz osobę której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

§ 31
1. Spółka może tworzyć z zysku kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych oraz inne cele.
2. Decyzje o odpisach na kapitał zapasowy i jego użyciu, podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 32
1. Poza kapitałem oznaczonym w § 31, spółka może tworzyć inne kapitały (fundusze) celowe.
2. Decyzja o utworzeniu kapitału (funduszu) celowego oraz ustalenie zasad jego wykorzystania  należy do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy tworzenia wykorzystywania Zakładowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych.

§ 33
1. Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku.
2. Ceny usług świadczonych przez spółkę mają zapewnić jedynie pokrycie kosztów funkcjonowania spółki.
3. W przypadku osiągnięcia zysku, nie będzie on przeznaczony na wypłatę dywidendy, lecz przeznaczony będzie w spółce na kapitały (fundusze) według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie.VI. Rozwiązanie i likwidacja spółki

§ 34
1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa spółka ulega rozwiązaniu.
2. Rozwiązanie i likwidacja spółki może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

§ 35
Podział majątku spółki pomiędzy akcjonariuszy nastąpi po zaspokojeniu i zabezpieczeniu wierzycieli spółki, proporcjonalnie do posiadanych akcji.VII. Postanowienia końcowe

§ 36
Ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych, oraz inne przepisy prawa spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 37
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Statutu stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa, w tym ustawę o sporcie.

Galerie

Chrobry TV
więcej

Sponsorzy

100% akcji Spółki

Sponsor Premium

Partner techniczny

Business Club Platynowy

Business Club Złoty


Business Club Srebrny

Business Club Brązowy

Sponsorzy ligi

Przyjaciele

Patronat Medialny

#
#