Regulamin saun

REGULAMIN OGÓLNY CENTRUM REHABILITACJI  CHROBRY GŁOGÓW S.A.

 

 1. Centrum Rehabilitacji Chrobry Głogów S.A. zwany CRO należy do spółki Chrobry Głogów S.A.
 2. CRO oferuje świadczenia lecznicze, a także usługi poprawiające kondycję fizyczną.
 3. CRO otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. od 07.00 do 18.00. Czas otwarcia może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych.
 4. Każda osoba korzystająca z usług CRO jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami obowiązującego regulaminu i podporządkowania się ich zapisom.
 5. Na terenie CRO obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia  i spożywania alkoholu oraz innych środków o podobnym działaniu, a także zakaz palenia papierosów.
 6. Pacjent zobowiązany jest poinformować fizjoterapeutę o posiadaniu: rozrusznika serca, kardiowertera, elementów metalowych w tkankach, epilepsji, chorobach nowotworowych, a także o wszystkich innych znanych schorzeniach (np. choroba przewlekła, przebyte operacje) mogących stanowić przeciwwskazanie do zabiegów fizjoterapeutycznych.
 7. Na teren CRO nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających, a także osoby zachowujące się agresywnie i niestosownie do miejsca.
 8. Pracownicy CRO zastrzegają sobie prawo do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotkają się z zachowaniem klienta/pacjenta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje, w takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za zabieg.
 9. Za usługi świadczone na terenie CRO płatności można dokonać gotówką (klienci indywidualni – na podstawie paragonu mogą uzyskać fakturę w dziale księgowości w terminie 90 dni od wystawienia paragonu), przelewem na podstawie faktury VAT (kluby sportowe i stowarzyszenia miejskie) lub wcześniej zasiloną transakcją gotówkową - kartą abonamentową.
 10. Kluby sportowe i stowarzyszenia miejskie mogą korzystać z usług CRO po dostarczeniu list z danymi personalnymi osób uprawnionych do zabiegów. Kluby sportowe i stowarzyszenia miejskie są rozliczane cyklicznie na koniec każdego miesiąca. Na podstawie danych rozliczeń wystawiane są faktury VAT.
 11. Pracownik CRO wykonuje zabiegi wg programu, rodzaju i ilości zabiegów zaleconych przez lekarza kierującego lub fizjoterapeutę z odpowiednimi kwalifikacjami, zgodnie z techniką i metodologią zabiegów. Kontroluje samopoczucie leczonych pacjentów.
 12. Pacjenci/klienci są przyjmowani zgodnie z obowiązującą kolejką oczekujących. Seria zabiegów trwa 10 dni zabiegowych w cyklu terapeutycznym i nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. Seria zabiegowa może zostać wydłużona, jeśli osoba uprawniona uzna to za konieczne.
 13. Istnieje możliwość rejestracji telefonicznej na zabiegi: 76 835 55 76 – prosimy o połączenie z CRO. Zabiegi odbywają się w miarę dostępności miejsc i po wcześniejszym zapisaniu się.
 14. Pacjent jest zobowiązany do punktualnego zgłaszania się na zabiegi i konsultacje fizjoterapeutyczne. Spóźnienie na zabiegi wiąże się z utratą danego zabiegu w danym dniu. CRO zastrzega sobie możliwość opóźnienia wykonywania zabiegów.
 15. W przypadku, gdy pacjent nie zgłosi się w wyznaczonym terminie na zabiegi oraz nie poinformuje CRO o nieobecności, zabiegi uważa się za odbyte i rozliczone.
 16. Pacjent zgłaszający się na zabieg powinien posiadać obuwie zmienne, ręcznik oraz przestrzegać zasad higieny osobistej oraz kultury osobistej.
 17. Dopuszcza się korzystanie z własnego zaopatrzenia ortopedycznego (wózki inwalidzkie, kule itp.) przez pacjentów.
 18. Zaświadczenie o odbytych zabiegach są wydawane na prośbę pacjenta po skończonej rehabilitacji, za uiszczeniem opłaty wg obowiązującego cennika i za zabiegi w danym roku kalendarzowym.
 19. W CRO przebywają tylko pacjenci bez osób trzecich.
 20. W CRO obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych przez pacjentów.
 21. Za rzeczy wartościowe personel CRO nie odpowiada.
 22. Zabiegi wykonywane są wyłącznie przez osobę uprawnioną do tego.
 23. Zabrania się pacjentowi/klientowi samodzielnej obsługi aparatury zabiegowej, włączania lub wyłączania urządzeń elektrycznych, zdejmowania okularów ochronnych. Niedostosowanie się do zasad skutkuje poniesieniem konsekwencji finansowych za zniszczony sprzęt oraz pacjent bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za ewentualne powikłania zdrowotne.
 24. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.
 25. Pracownicy CRO odpowiadają za bezpieczne i higieniczne wykonywanie zabiegów. Nie dopuszcza się do wykonywania zabiegów aparaturą uszkodzoną lub niesprawną.
 26. Osoby korzystające z zabiegów fizjoterapeutycznych w CRO zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i nakazom wydawanym przez osoby wykonujące zabiegi.
 27. W przypadku nie stosowania się do regulaminu fizjoterapeuta ma prawo odmówić wykonania zabiegu.
 28. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z listy osób uprawnionych do odbywania zabiegów.
 29. Osoby, które nagminnie będą naruszać przepisy niniejszego regulaminu, nie będą mogły korzystać z usług CRO.
 30. CRO nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.
 31. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełni obsługa CRO.
 32. Skargi i wnioski należy składać do Koordynatora CRO w godzinach jego pracy lub do sekretariatu spółki bądź na adres email: sekretariat@chrobry-glogow.pl.