REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE

Uczestnicy grupy zorganizowanej

 

 1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będących pod nadzorem opiekuna.
 2. Przez grupę rekreacyjną rozumie się zespół osób korzystających z usług pływalni będących pod nadzorem opiekuna.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni.
 4. Uczestnicy grupy przychodzą na pływalnię co najmniej na 15 min. przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Uczestnicy zajęć prowadzonych w zorganizowanych grupach mają obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych oraz regulaminem dla uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.
 6. Do obowiązków uczestnika zajęć prowadzonych w grupie zorganizowanej należy w szczególności:
  · poruszanie się po terenie pływalni razem z grupą, 
  · przebranie się w zgodny z regulaminem, czysty strój kąpielowy, umieszczenie odzieży w szafkach oraz właściwe zamknięcie szafek,
  · staranne umycie się przy użyciu środków myjących,
  · przy wejściu na basen opłukanie stóp środkiem dezynfekcyjnym,
  · udział w zbiórce rozpoczynającej zajęcia,
  · bezwzględne podporządkowanie się poleceniom ratowników, pracowników pływalni, instruktorów prowadzących zajęcia i opiekunów,
  · przestrzeganie zakazu powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek
  · przestrzeganie zakazu biegania, wrzucania i wpychania do wody innych uczestników kąpieli oraz urządzania fałszywych alarmów
  · przestrzeganie zakazu przekraczania stref wyznaczonych grupie do kąpieli oraz opuszczania hali basenowej bez powiadomienia instruktora prowadzącego zajęcia i opiekuna grupy,
  · przestrzeganie zakazu skoków do wody, nurkowania, korzystania z urządzeń i atrakcji wodnych bez wyraźnego zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia lub opiekuna,
  · przestrzeganie zakazu kąpieli w okularach i biżuterii (pierścionkach i obrączkach, bransoletkach, rzemykach, łańcuszkach, kolczykach, ozdobach we włosach, itp.),
  · przestrzeganie zakazu korzystania z masek do nurkowania i innego sprzętu, bez zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia lub opiekuna,
  · przestrzeganie zakazu żucia gumy, spożywania jedzenia i napojów,
  · przestrzeganie podanej grupie sygnalizacji dźwiękowej,
  · sygnalizowanie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy wszystkich sytuacji, mogących doprowadzić do wypadku, w tym własnego złego samopoczucia i braku możliwości wykonania ćwiczeniu lub korzystania z atrakcji wodnych,
  · zgłoszenie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy każdego przypadku skaleczenia lub urazu, doznanego w trakcie trwania zajęć,
  · udział w zbiórce kończącej zajęcia,
  · po zakończeniu zajęć złożenie w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,
  · po wyjściu z basenu umycie całego ciała,
  · zabranie wszystkich rzeczy osobistych.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE

instruktor prowadzący zajęcia

 

 1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będących pod nadzorem opiekuna.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni.
 3. Zorganizowane zajęcia w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej mogą prowadzić tylko osoby, posiadające kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego, trenera, instruktora lub uprawnienia w tym zakresie określone odrębnymi przepisami. Wszystkie te osoby będą zwane dalej instruktorami prowadzącymi zajęcia.
 4. Zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz zabiegi fizjoterapeutyczne mogą prowadzić fizjoterapeuci i absolwenci szkół wyższych ze specjalnością rehabilitacja lub gimnastyka lecznicza oraz technicy fizjoterapii. Wszystkie te osoby będą zwane dalej instruktorami prowadzącymi zajęcia.
 5. Zajęcia o charakterze profilaktycznym i korektywnym mogą prowadzić absolwenci szkół wyższych lub średnich zawodowych i absolwenci zakładów kształcenia nauczycieli - o kierunku (specjalności) wychowanie fizyczne, jeżeli w trakcie nauki lub po jej ukończeniu nabyli kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć, oraz absolwenci szkół wyższych lub średnich zawodowych i absolwenci zakładów kształcenia nauczycieli - o kierunku (specjalności) wychowanie przedszkolne lub nauczanie początkowe, po uzyskaniu kwalifikacji w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Wszystkie te osoby będą zwane dalej instruktorami prowadzącymi zajęcia.
 6. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek dostarczenia kierownictwu pływalni przed rozpoczęciem zajęć kserokopii posiadanych w tym zakresie uprawnień oraz oryginałów dokumentu do wglądu.
 7. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu z opiekunem grupy i ratownikiem, kształtuje program zajęć i korzystanie przez jej uczestników z atrakcji wodnych.
 8. Instruktorowi prowadzącemu zajęcia nie wolno stosować wobec uczestników przymusu wykonywania ćwiczeń oraz korzystania z atrakcji pływalni.
 9. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych, regulaminem dla opiekunów grup oraz regulaminem dla uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.
 10. Instruktor prowadzący zajęcia sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo na terenie basenów.
 11. Na jednego instruktora prowadzącego zajęcia nie może przypadać więcej niż:
  · 15 uczestników,
  · ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo pływalni ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, stanu zdrowia podopiecznych oraz liczby opiekunów
  · ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo pływalni ilość osób uczestnicząca w szkoleniach płetwonurkowych, ratowniczych lub innych o specjalistycznym charakterze.
 12. W czasie pobytu grupy na pływalni instruktor prowadzący zajęcia jest  zobowiązany do egzekwowania od uczestników grupy zachowań zgodnych z obowiązującymi na terenie pływalni regulaminami.
 13. Instruktorzy prowadzący zajęcia wchodzą na pływalnię bezpłatnie.
 14. Instruktorzy prowadzący zajęcia zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu grupy w hali basenowej przebywać razem z grupą.
 15. Instruktor prowadzący zajęcia w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany
 16. Do obowiązków instruktora prowadzącego zajęcia należy w szczególności:
  · każdorazowe sprawdzenie sprawności technicznej i kompletności urządzeń i sprzętu przed ich udostępnieniem uczestnikom zajęć
  · uzgodnienie z ratownikiem sposobów sygnalizacji akustycznej oraz ilości i rodzaju użytkowanego sprzętu i urządzeń
  · zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej, w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli
  · zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy
  · zapoznanie uczestników zajęć z instrukcją prawidłowego i bezpiecznego używania urządzeń i sprzętu przed ich udostępnieniem uczestnikom zajęć,
  · prowadzenia zajęć w sposób zgodny z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i dobrą praktyką
  · ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu na pływalni i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,
  · przebywanie przy niecce hamowni zjeżdżalni, podczas korzystania przez uczestników grupy z tego urządzenia,
  · przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od uczestników złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,
  · po zakończeniu zajęć zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy
  · zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenia grupy z terenu pływalni
 17. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników pływalni.
 18. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie pływalni – kierownik pływalni lub ratownik mają prawo do zakazania dalszego korzystania grupie z pływalni i usunięcia z niej grupy.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE

Opiekun grupy

 

 

 1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będących pod nadzorem opiekuna.
 2. Przez grupę rekreacyjną rozumie się zespół osób korzystających z usług pływalni będących pod nadzorem opiekuna.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni.
 4. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie co najmniej na 15 min. przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć.
 5. Opiekun grupy reprezentuje organizatora zajęć i zobowiązany jest do właściwej opieki, nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego pieczy grupie osób.
 6. Opiekun grupy ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu z ratownikiem, kształtuje program pobytu grupy na pływalni i korzystanie przez jej uczestników z atrakcji wodnych.
 7. Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania z atrakcji pływalni.
 8. Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych, regulaminem dla instruktorów prowadzących zajęcia oraz regulaminem dla uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.
 9. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo w pomieszczeniach: 
  · Przebieralni,
  · Na terenie basenu.
 10. Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż:
  · 30 pełnoletnich uczestników,
  · 15 niepełnoletnich uczestników lub pełnoletnich uczniów
  · 10 uczestników  w wieku przedszkolnym
  · ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo pływalni ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych
 11. W czasie pobytu grupy na pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się bezpiecznie, spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
 12. Opiekunowie grup wchodzą na pływalnię bezpłatnie.
 13. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone na pływalnię.
 14. Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy (krótkie spodenki i koszulka) i przez cały czas pobytu grupy w pływalni przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.
 15. Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany
 16. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
  · wprowadzenie grupy do holu głównego pływalni i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni lub na teren plaży,
  · zapoznania uczestników grupy z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania
  · załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym, pobranie transponderów dla członków grupy,
  · przekazanie transponderów uczestnikom grupy oraz pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z transponderów,
  · podpisanie zobowiązania do bezwzględnego przestrzegania regulaminów krytej pływalni, podanie nazwy i adresu placówki, nazwiska opiekuna i liczebności grupy,
  · wprowadzenie grupy do szatni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe i zabrania z przebieralni odzieży,
  · wprowadzenie grupy z przebieralni na teren obiektu,
  · wskazanie sanitariatów i ubikacji oraz zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania z ubikacji i sanitariatów w czasie całego pobytu  na pływalni,
  · Dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących,
  · Dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju kąpielowego uczestnika,
  · Przypilnowanie, żeby wszyscy podopieczni przy wejściu na basen opłukali stopy środkiem dezynfekującym,
  · zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli
  · zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy
  · ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu na terenie obiektu i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,
  · przebywanie na podeście startowym zjeżdżalni, podczas korzystania przez uczestników grupy z tego urządzenia,
  · przebywanie na obrzeżu niecki dzikiej rzeki, podczas korzystania przez uczestników grupy z tego urządzenia,
  · przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,
  · po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do natrysków i sanitariatów
  · Dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników grupy
  · zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenia grupy z terenu basenu,
  · dopilnowanie opróżnienia przebieralni oraz zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,
  · zebranie od wszystkich uczestników grupy transponderów i rozliczenie się z nich w kasie pływalni,
  · rozliczenie się w kasie z czasu pobytu grupy na pływalni zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
 17. Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników pływalni
 18. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie pływalni ratownikowi lub kierownikowi pływalni i potwierdzenie odnośnego wpisu o nim w Dzienniku pracy ratowników.
 19. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie pływalni.
 20. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem przez uczestników grupy, obowiązujących na terenie pływalni przepisów.
 21. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy, jeżeli podstawą korzystania z pływalni jest umowa.
 22. W przypadku braku umowy korzystania z obiektu - opiekun grupy potwierdza własnoręcznym podpisem zapoznanie i stosowanie się do przepisów regulaminów obowiązujących na terenie pływalni
 23. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie pływalni – kierownik pływalni lub ratownik mają prawo do zakazania dalszego korzystania grupie z pływalni i usunięcia z niej grupy.