REGULAMIN HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ im. RYSZARDA MATUSZAKA

 

§1

Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504)
i ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U nr 217 poz.1280 )

§2

1. Regulamin określa szczegółowe zasady dostępności dla publiczności i korzystania z obiektu (terenu) Hali Widowiskowo-Sportowej Chrobry Głogów S.A., zwanej dalej ..Halą" oraz zasady uczestniczenia publiczności w imprezach masowych, w tym w meczach piłkarskich.

§3

Wejście na teren Hali oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przepisów na nim obowiązujących.

§4

1. Hala jest miejscem, w którym organizowane są imprezy masowe, sportowe imprezy masowe (m.in. mecze piłki ręcznej) oraz imprezy artystyczne, rozrywkowe, kulturalne i inne.
2. Wszystkie mecze piłkarskie i inne imprezy sportowe  rozgrywane są zgodnie
z powszechnie obowiązującymi zasadami i przepisami.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zgłoszonych terminów imprez, bez wcześniejszej zapowiedzi z wyłączeniem odpowiedzialności.
4. Teren Hali nie jest powszechnie dostępny.
5. Hala czynna jest od poniedziałku do niedzieli.

§5

1. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do decydowania o wpuszczaniu osób na teren Hali. Pod żadnym warunkiem nie będą wpuszczane osoby, wobec których zastosowano zakaz wstępu na Halę.
2. Ze względów bezpieczeństwa ilość osób przebywających na obiekcie jest ograniczona do 1.500 osób.
3. Na terenie Hali mogą przebywać wyłącznie osoby posiadające przy sobie ważny bilet wstępu lub inny dokument uprawniający do przebywania na terenie Hali.
4. Wszystkie osoby obecne na terenie Hali są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz poleceń i nakazów służb porządkowych organizatora imprezy.
5. Na terenie Hali dozwolone jest poruszanie się jedynie dostępnymi ciągami komunikacyjnym, które nie zostały zastrzeżone dla obsługi obiektu lub konkretnej imprezy.
6. Na terenie Hali obowiązują ogólne zasady przestrzegania bezpieczeństwa na zajęciach i imprezach sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych.
7. Za grupy odbywające zajęcia w części sportowej Hali pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie (trenerzy, instruktorzy, kierownicy), zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków podopiecznych.
8. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie Hali tylko pod opieką osoby dorosłej (opiekuna), które ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci oraz odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez podopiecznych.
9. Służba porządkowa jest uprawniona do przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, jeśli zaistnieje podejrzenie, że wnosi on na imprezę masową broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe i pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
10.  Przeglądania winno dokonywać co najmniej dwóch pracowników Służby porządkowej.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania na teren Hali lub wydalenia z Tereniu Hali, bez zwrotu kosztów biletu, osoby która nie wyrazi zgody na przeszukanie przez przedstawiciela służb porządkowych.

§6

Z części sportowej Hali korzystać mogą:
1. Grupy zorganizowane zgłoszone kierownikowi obiektów sportowych w terminie nie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem korzystania.
2.  Dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna,
3.  Kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera.
4. Zakłady pracy, instytucje, organizacje współpracujące z Chrobrym Głogów S.A.
5. Osoby fizyczne.
6. Osoby uczestniczące w imprezach sportowych oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych z udziałem publiczności.

§7

Każdy korzystający z części sportowej Hali ma obowiązek:
1. Przed wejściem do poszczególnych pomieszczeń sportowych zmienić odzież wierzchnią i obuwie na strój sportowy i obuwie sportowe,
2. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń i przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu Hali,
3. Utrzymać czystość i porządek na terenie Hali,
4. Podporządkować się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie Hali.

§8

Nie będą wpuszczane na teren Hali:
1. Osoby nie posiadające ważnego biletu wstępu podczas odpłatnych imprez masowych,
2. Osoby wpisane do rejestru osób. którym zakazano wstępu na imprezy masowe,
3. Osoby wnoszące alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe lub o podobnym działaniu, broń wszelkiego rodzaju, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, inne niebezpieczne przedmioty i narzędzia.
4. Osoby odmawiające przeglądnięcia bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te posiadają w/w przedmioty,
5. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
6. Osoby zachowujące się agresywnie,
7. Osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem zaopatrzonym w fotografię i miejsce zamieszkania,
 8. Osoby, których identyfikacja z zamieszczonej w dokumencie fotografii jest utrudniona.

§9

1. Zabrania się wnoszenia na teren Hali:
a) napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz innych o podobnym działaniu.
b) broni wszelkiego rodzaju,
c) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk.
d) pojemników do rozpylania gazu. substancji żrących lub farbujących.
e) butelek,
f) fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych,
g) drzewców do flag i transparentów,
h) instrumentów do wytwarzania hałasu o napędzie mechanicznym.
i) Przedmiotów mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez organy Policji lub służbę porządkową.
2. Przedmioty zakwestionowane przy wnoszeniu ich na teren Hali mogą być zarekwirowane przez służby porządkowe lub Policję bez prawa ich zwrotu.

§10

Na terenie Hali zakazuje się:
1. wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów.
2. wtargnięcia i przebywania na płycie areny głównej podczas imprezy sportowej.
3. rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotami,
4. używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa,
5. rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub petard.
6. sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków, ulotek lub przeprowadzania zbiórek bez zgody organizatora,
7. pisania na budynkach, urządzeniach lub drogach, ich malowania lub oklejania,
8. zaśmiecania terenu Hali,
9. zasłaniania    twarzy lub innego maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe,
10. wywieszania    flag lub transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych.
11. wchodzenia    na teren Hali innymi drogami niż wejścia udostępnione przez służbę porządkową.
12. zastawiania    dojść i dróg dojazdowych do instalacji przeciwpożarowej oraz tarasowania wytyczonych przejść i wyjść ewakuacyjnych,
13. sprzedaży,    reklamowania, akwizycji oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Prezesa Chrobry Głogów S.A.
14. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem imprez tematycznych.
15. palenia tytoniu.

§11

1. Podstawą wstępu i pobytu w obiekcie jest:
a) dla widzów ważny - bilet wstępu lub wstęp wolny (sposób przebywania uczestników szczegółowo określa regulamin danej imprezy opracowany przez jej organizatora),
b) dla organizatorów imprez - identyfikatory,
c) dla wystawców - podpisana umowa oraz identyfikator wystawcy,
d) dla dziennikarzy - zaproszenie wydane przez organizatora imprezy oraz legitymacja służbowa,
e) dla gości honorowych - zaproszenie wydane przez organizatora imprezy,
f) dla przedstawicieli jednostek kontrolujących - legitymacja służbowa.
g) dla uczestników zajęć sportowych - przepustki imienne lub elektroniczne karty dostępowe. 2. Każdy wchodzący na teren obiektu zobowiązany jest do okazania służbie porządkowej biletu
wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do wstępu i pobytu w obiekcie.

§12

1. Osoby przebywające na terenie Hali powinny zachowywać się w sposób nieprzeszkadzający i niezagrażający innym osobom.
2. Widzowie mają obowiązek zajmować miejsca siedzące zgodnie z wyznaczoną numeracją i nie przemieszczać się bez uzasadnionego powodu w trakcie trwania imprezy. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą pozostać wolne.
3. Widzowie mają obowiązek stosować się do zarządzeń organizatora, służby porządkowej, straży pożarnej oraz zaleceń spikera.
4. W czasie imprezy zabrania się dokonywania nagrań filmowych i radiowych, a także robienia zdjęć fotograficznych bez zgody organizatora.
5. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać się tylko i wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Prezesa Chrobry Głogów S.A.

§13

W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na obiekcie powinny:
1. natychmiast powiadomić służby porządkowe, a w przypadku niecierpiącym zwłoki użyć sprzętu gaśniczego, zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego.
2. unikać paniki,
3. stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez głośniki,
4. kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami.
5. nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

§ 14

Właściciel obiektu ani też organizator imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione na terenie obiektu przedmioty wartościowe oraz pieniądze, a także rzeczy i sprzęt pozostawiony w obiekcie.

§15

1. Służby organizatora winny posiadać wydane przez niego identyfikatory określające funkcję sprawowaną na stadionie.
2. Do służb Organizatora zalicza się:
a) Służby organizacyjne,
b) Służby techniczne.
c) Służby medyczne,
d) Służby porządkowe, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia.
3. Służby porządkowe uprawnione do wykonywania czynności, o których mowa w § 2 Regulaminu winny posiadać identyfikatory z napisem ..Służba Porządkowa" określające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, fotografię osoby, okres ważności oraz pieczęć i podpis wystawcy.
4. Organizator wydaje ponadto zaproszenia dla:
a) akredytowanych dziennikarzy prasowych i radiowych oraz fotoreporterów,
b) obsługi technicznej transmisji telewizyjnych,
c) obsługi telekomunikacyjnej na terenie Hali,
d) gości honorowych.
e) innych osób stosownie do potrzeb i charakteru danej imprezy.

 § 16

1. Osoby naruszające porządek, publiczny lub postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu Hali niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego lub karnego.
2. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu Hali przez służby porządkowe lub Policję, każdej osoby nie stosującej się do powyższego Regulaminu lub zasad i przepisów bezpieczeństwa, albo której obecność na terenie Hali mogłaby być interpretowana jako źródło zagrożenia innych osób.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia przepustki imiennej lub elektronicznej karty dostępowej w przypadku uzasadnionego wniosku Policji lub innych organów porządku publicznego.
4. Podaje się do powszechnej wiadomości, że Hala jest obiektem monitorowanym.