Regulamin Organizacyjny

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin Organizacyjny (zwany dalej „Regulaminem”) jest wewnętrznym aktem normatywnym opisującym podstawowe zasady działania, współpracy i strukturę organizacyjną Chrobry Głogów S.A. (zwaną dalej „Spółką”).

 

§ 2

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397069. Spółka jest oznaczona numerem statystycznym REGON 020094600  i numerem identyfikacyjnym  NIP 693-206-15-52.

 

§ 3

Spółka działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych;
 2. Statutu Spółki z dnia 30 sierpnia 2011 roku
 3. innych aktów prawnych, a także zezwoleń, licencji i koncesji - o ile są wymagane przez przepisy prawa.

 

§ 4

Jedynym Akcjonariuszem  Spółki jest Gmina Miejska Głogów.

 

§ 5

Przedmiot działania Spółki określa Statut Spółki.

 

§ 6

Relacje pomiędzy wszystkimi osobami zatrudnionymi w Spółce są oparte na nadrzędnej zasadzie zgodnej współpracy, zmierzającej do realizacji postawionych zadań i celów.

 

ORGANY SPÓŁKI

§ 7

Organami Spółki są:

 1. Walne Zgromadzenie;
 2. Rada Nadzorcza;
 3. Zarząd.

Organy Spółki podejmują decyzje w ramach posiadanych kompetencji, zgodnie z przepisami prawa.

 

Walne Zgromadzenie

§ 8

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
 2. Kompetencje, tryb i zasady pracy Walnego Zgromadzenia określa Kodeks spółek handlowych i Statut Spółki.

 

Rada Nadzorcza

§ 9

 1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki.
 2. Kompetencje, tryb i zasady pracy Rady Nadzorczej określa Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

 

Zarząd Spółki

§ 10

 1. Zarząd jest organem wykonawczym, kieruje i zarządza Spółką, reprezentuje ją na zewnątrz, dokonuje czynności cywilnoprawnych, podejmuje samodzielnie, zgodnie z przepisami prawa, wszelkie decyzje w sprawach Spółki i ponosi za nie odpowiedzialność, za wyjątkiem tych, które z mocy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej przysługują Walnemu Zgromadzeniu lub Radzie Nadzorczej.
 2. Kompetencje, tryb i zasady pracy Zarządu Spółki określa Kodeks spółek handlowych, Umowa Spółki oraz Regulamin Zarządu.

 

§ 11

 1. Prezes Zarządu wykonuje wobec pracowników Spółki uprawnienia i obowiązki pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy.
 2. Jeżeli dokonanie tych czynności przez Prezesa Zarządu nie jest możliwe, są one wykonywane przez upoważnionego przez niego pracownika.

 

 

ZASADY DZIAŁANIA SPÓŁKI

 

Wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych

§ 12

Wewnętrznymi aktami normatywnymi Spółki są:

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia,
 2. Uchwały Zarządu,
 3. Zarządzenia,
 4. Polecenia służbowe.

 

§ 13

Projekty dokumentów wymienionych w §12 pkt 3 i 4 opracowuje właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Spółki. W przypadku regulowania zagadnień należących do kompetencji kilku komórek, projekt aktu normatywnego opracowuje komórka najbardziej kompetencyjnie zainteresowana danym zagadnieniem lub wskazana przez Prezesa Zarządu. Komórka ta, uzgadnia projekt ze wszystkimi zainteresowanymi komórkami i osobami, a w przypadku, kiedy sprawa wymaga opinii prawnej, projekt przedkłada się radcy prawnemu obsługującemu Spółkę. Uzgodnione projekty dokumentów przedkłada się Prezesowi Zarządu.

 

 

Komunikacja z podmiotami zewnętrznymi

§ 14

 1. Informacji o działaniu Spółki udziela Prezes Zarządu lub inne upoważnione osoby, w zakresie i w sposób ustalony przez Prezesa Zarządu.
 2. Udostępnianie danych liczbowych, informacji statystycznych i innych materiałów służbowych wymaga zgody Prezesa Zarządu.

 

Podpisywanie pism służbowych

§ 15

 1. Korespondencję wychodzącą na zewnątrz Spółki, w tym zawierającą oświadczenia woli, podpisuje Prezes Zarządu. W pilnych sprawach, w razie niemożliwości podpisania pisma przez Prezesa Zarządu, pisma podpisuje ustanowiony Prokurent.
 2. Zarząd może w każdym czasie ustanawiać i odwoływać pełnomocników. Pełnomocnik działa w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.
 3. Pisma przedkładane do podpisu uprawnionej osobie powinny być parafowane przez właściwego kierownika komórki organizacyjnej lub specjalistę, a w przypadku jego nieobecności przez osobę go zastępującą.

 

 

Obsługa prawna Spółki

§ 16

 1. Obsługa prawna Spółki wykonywana jest przez podmioty zewnętrzne. Szczegółowe zasady i zakres współpracy regulują zawarte umowy.
 2. Przed podjęciem decyzji o istotnym znaczeniu zasięga się opinii prawnej.
 3. 3. W szczególności wymagają opinii prawnej sprawy:
  a) wydawania wewnętrznych regulaminów,
  b) skomplikowane pod względem prawnym,
  c) dotyczące zawarcia, zmiany i rozwiązania skomplikowanych umów, w szczególności w braku zatwierdzonego wzorca umowy,
  d) rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem zatrudnionym w Spółce, któremu przysługuje z mocy prawa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy,
  e) odmowy uznania zgłoszonych roszczeń o znacznej wartości,
  f) dotyczące postępowań przed organami orzekającymi,
  g) zawarcia ugody, której przedmiotem jest świadczenie lub zobowiązanie o znacznej wartości,
  h) umorzenia wierzytelności,
  i) zawiadomienia organu powołanego do ścigania przestępstw o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

 

Outsourcing usług

§ 17

 1. Prowadzenie obsługi informatycznej Spółki powierza się podmiotom zewnętrznym. Szczegółowe zasady i zakres współpracy regulują zawarte umowy.
 2. Prowadzenie spraw bhp i p.poż. powierza się podmiotom zewnętrznym. Szczegółowe zasady i zakres współpracy regulują odpowiednie przepisy prawa pracy oraz zawarte umowy.
 3. Prowadzenie zagadnień zarządzania sprawami energetycznymi powierza się Głównemu Energetykowi, będącemu podmiotem zewnętrznym. Szczegółowe zasady i zakres współpracy regulują odpowiednie przepisy prawa oraz zawarte umowy.

  

Uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność

§ 18

Zarząd Spółki odpowiada za całokształt spraw Spółki, w tym właściwą organizację pracy podległych komórek organizacyjnych oraz terminową realizację zadań.

 

§ 19

Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji Spółki oraz stałe ich przestrzeganie jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika Spółki.

 

§ 20

 1. W Spółce obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa, zgodnie z którą na czele komórki organizacyjnej stoi jeden kierownik, a każda osoba zatrudniona w Spółce podlega tylko jednemu bezpośredniemu przełożonemu, od którego otrzymuje polecenia i wobec którego ponosi odpowiedzialność za realizację zadań. Niezależnie od powyższego wszystkie osoby zatrudnione w Spółce są zobowiązane wykonywać doraźne polecenia Prezesa Zarządu.
 2. Zależności służbowe (relacje przełożony-podwładny) obrazuje aktualnie obowiązujący schemat organizacyjny.

 

§  21

 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Spółki są odpowiedzialni za właściwe organizowanie pracy w podległej komórce zgodnie z zakresem obowiązków i uprawnień, wytycznymi oraz poleceniami otrzymanymi od Zarządu oraz zapewniają terminową realizację postawionych zadań.
 2. Do podstawowych obowiązków kierowników komórek organizacyjnych należy:
  a) organizowanie oraz planowanie pracy komórki organizacyjnej, podejmowanie inicjatywy w zakresie optymalizacji jej działania, w szczególności w zakresie poprawy standardów pracy i optymalizacji kosztów,
  b) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  c) nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonania zadań przez podległą komórkę organizacyjną,
  d) bieżące raportowanie do bezpośredniego przełożonego o stanie pracy i realizacji zadań w podległej komórce organizacyjnej oraz potrzebach związanych z jej sprawnym funkcjonowaniem,
  e) ustalenie i uaktualnianie zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla podległych pracowników,
  f) opiniowanie kandydatur do zatrudnienia w podległej komórce organizacyjnej,
  g) przydzielanie pracy podległym pracownikom i udzielanie wskazówek, co do sposobu ich wykonania,
  h) wnioskowanie w sprawie wyróżniania, przeszeregowania i karania podległych pracowników,
  i) stwarzanie warunków sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji pracowników,
  j) dbałość o powierzone mienie,
  k) dbałość o kształtowanie pozytywnych relacji międzyludzkich, kreowanie atmosfery życzliwej współpracy w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych.

 

§ 22

Kierownik komórki organizacyjnej, w której nie występuje stanowisko zastępcy kierownika, na czas swojej nieobecności wnioskuje o powołanie osoby go zastępującej podczas nieobecności. Decyzję o osobie zastępującej kierownika podejmuje Prezes Zarządu.

 

§ 23

Do ogólnych obowiązków każdej osoby zatrudnionej w Spółce należy:

 1. znajomość zagadnień i aktualnego stanu spraw na zajmowanym stanowisku,
 2. znajomość obowiązujących przepisów regulujących zagadnienia wchodzące w zakres jej czynności,
 3. przestrzeganie przepisów wewnętrznych obowiązujących w Spółce,
 4. terminowe, staranne i merytorycznie prawidłowe wykonywanie obowiązków,
 5. wykonywanie poleceń przełożonego dotyczących powierzonego zakresu czynności,
 6. przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, ochronie informacji poufnych oraz ochronie danych osobowych,
 7. przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 8. dbałość o mienie Spółki,
 9. przestrzeganie etyki zawodowej,
 10. życzliwe i uprzejme traktowanie osób znajdujących się w środowisku pracy, w szczególności współpracowników, przełożonych i klientów Spółki.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 24

 1. Elementami struktury organizacyjnej Spółki są działy i samodzielne stanowiska.
 2. Tworzenie i likwidacja komórek organizacyjnych, stanowisk pracy i ich lokalizacja w strukturze organizacyjnej należy do kompetencji Prezesa Zarządu.
 3. Komórki organizacyjne Spółki działają w zakresie zagadnień dla których zostały utworzone.
 4. Sprawy wchodzące w zakres kompetencji kilku komórek organizacyjnych mogą wymagać wskazania doraźnie lub na stałe komórki koordynującej/wiodącej, którą wyznacza Prezes Zarządu. Komórka koordynująca jest zobowiązana do formułowania ostatecznego stanowiska w imieniu wszystkich komórek współpracujących, po rozpatrzeniu ich opinii i stanowisk.
 5. Stosownie do potrzeb, w Spółce mogą funkcjonować zespoły zadaniowe stałe lub doraźne, powoływane na podstawie zarządzenia lub polecenia służbowego Prezesa Zarządu. W skład zespołów mogą wchodzić pracownicy Spółki, a także osoby z zewnątrz.

 

§ 25

 1. W strukturze Spółki funkcjonuje dział - Centrum Rehabilitacji (dalej: „CRO”), będący zakładem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Szczególne zasady działania CR reguluje odrębny „Regulamin Organizacyjny Centrum Rehabilitacji Chrobry Głogów S.A.”
 2. W strukturze Spółki funkcjonuje Akademia Piłki Nożnej (dalej „APN”), prowadząca działalność treningową w dyscyplinie piłka nożna. Strukturę APN obrazuje odrębny schemat organizacyjny.

 

PRZEDMIOTOWY ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH i KIEROWNICTWA

§ 26

Strukturę organizacyjną Spółki przedstawia Schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 27

Komórkom organizacyjnym Spółki przypisane są zakresy działania. Kierownik komórki organizacyjnej odpowiada za całokształt funkcjonowania komórki.

 

§ 28

Komórki organizacyjne

(wg kolejności prezentowanej w schemacie organizacyjnym)

 

Sekretariat

Podlega Prezesowi Zarządu.

Zakres działania:

 1. Zarządzanie korespondencją Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami.
 2. Rejestracja i koordynowanie obiegu umów i innych dokumentów.
 3. Prowadzenie biura Zarządu.
 4. Obsługa spotkań Zarządu z interesantami.
 5. Przygotowywanie i dostarczanie materiałów na posiedzenia Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
 6. Sporządzanie protokołów z posiedzeń i spotkań roboczych w zakresie zleconym przez Zarząd.
 7. Uzgadnianie treści dokumentów, występowanie o niezbędne opnie na zlecenie Zarządu.
 8. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji.
 9. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 10. Współpraca i wsparcie komórek organizacyjnych Spółki w zakresie zadań przez nie realizowanych w zakresie przygotowania lub obsługi korespondencji.
 11. Zastępowanie specjalisty ds. kontrolingu podczas jego nieobecności w zakresie bieżącej kontroli zaplanowanych kosztów z wydatkami poszczególnych działów, weryfikacji i opiniowania złożonych zapotrzebowań zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym na dany rok.
 12. Dopasowanie podpisanych zapotrzebowań odpowiednio do wpływających faktur VAT.
 13. Kontrola prawidłowości wystawionych faktur VAT przez zawodników, trenerów, menadżerów piłki nożnej z obowiązującymi umowami.
 14. Kontrola prawidłowości faktur VAT za usługi transportowe poprzez sprawdzenie ilości przejechanych kilometrów oraz odpowiednią stawkę wynikającą z umowy, a w przypadku odchyleń wyjaśnienie zaistniałych różnic.
 15. Kontrola wykorzystania wartości umowy na usługi transportowe poprzez wpisywanie na bieżąco w arkuszu Excel ilości przejechanych kilometrów wraz z odpowiednią stawką; przesyłanie aktualnego arkusza do Prezesa Zarządu i Dyrektora Klubu po każdym zakończonym miesiącu, a ponadto na doraźne polecenie.
 16. Bieżąca kontrola pozostałych dostaw oraz usług będących efektem przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych, pod katem prawidłowej realizacji i optymalnego wykorzystania umów.
 17. Prowadzenie ewidencji zakupu paliwa do samochodów służbowych.

 

Dział Księgowości - Główny księgowy

Podlega Prezesowi Zarządu.

Zakres działania:

 1. Prowadzenie obsługi finansowej, rachunkowej i podatkowej Spółki zgodnie z obowiązującymi ustawami, przyjętą Polityką Rachunkowości i zakładowym planem kont.
 2. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, przedmiotów nietrwałych.
 3. Terminowe regulowanie zobowiązań,  kontrola prowadzonej dokumentacji, rozliczanie i kalkulacja kosztów. Realizacja płatności bezgotówkowych i gotówkowych.
 4. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów.
 5. Prowadzenie ubezpieczeń majątkowych.
 6. Sporządzanie projektów planów finansowych.
 7. Sporządzanie sprawozdań, raportów i analiz dotyczących działania podległej komórki organizacyjnej.
 8. Aktualizacja rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
 9. Obsługa i współpraca z podmiotami kontrolnymi oraz badającymi sprawozdanie finansowe spółki.
 10. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami, w szczególności finansowej i podatkowej.
 11. Dokonywanie rozliczeń podatkowych i finansowych.
 12. Prowadzenie kasy zgodnie z przepisami obrotu pieniężnego i zasadami gospodarki kasowej.
 13. Sporządzanie lub współpraca przy sporządzaniu wniosków i aplikacji o kredyty, dofinansowania, dotacje i inne źródła finansowania.  
 14. Przedstawianie zarządowi projektu budżetu Spółki, nadzór i koordynacja działań w tym zakresie między komórkami organizacyjnymi.
 15. Bieżąca kontrola realizacji zatwierdzonego budżetu Spółki, analiza odchyleń realizowanych wyników od założeń budżetowych, kontrola zabezpieczenia środków finansowych.
 16. Przygotowywanie sprawozdań, analiz i raportów na potrzeby Zarządu Spółki.
 17. Nadzór nad procesami dostawy i sprzedaży.
 18. Nadzór nad gospodarką materiałową Spółki i prowadzonymi działaniami kontrolnymi, w szczególności: nad pracami komisji inwentaryzacyjnej, nad prowadzeniem ewidencji ilościowo – wartościowej majątku Spółki, bieżącym oznakowaniem zakupionego sprzętu dla potrzeb Spółki, nad prowadzeniem ewidencji likwidacji sprzętu i wyposażenia, nad prowadzeniem ewidencji zmiany miejsca użytkowania sprzętu i wyposażenia będącego na stanie komórek organizacyjnych.
 19. Bieżąca analiza przychodów i kosztów.
 20. Nadzór nad prawidłowością przebiegu realizacji zamówień w stosunku do obowiązujących przepisów prawa oraz regulaminów wewnętrznych Spółki.
 21. Nadzór nad tworzeniem i zmianą cenników obowiązujących w Spółce oraz inicjatywa w zakresie ich aktualizacji. Koordynacja prac związanych ze zmianą cenników.
 22. Inicjatywa w zakresie poprawy procesów zarządczych w zakresie finansów Spółki.
 23. Tworzenie lub współpraca przy tworzeniu projektów procedur kontroli wewnętrznej oraz nadzór nad ich przestrzeganiem.
 24. Współpraca z Informatykiem w zakresie legalności oprogramowania zainstalowanego na komputerach Spółki.
 25. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji. Bieżące zarządzanie i realizacja dotacji zgodnie z przeznaczeniem i zawartymi umowami.
 26. Kontrola stanu należności od kontrahentów i ich egzekucja.
 27. Sporządzanie wezwań do zapłaty oraz prowadzenie korespondencji z kontrahentami.
 28. Sporządzanie raportu należności przeterminowanych.
 29. Dokumentowanie prowadzonych spraw i operacji gospodarczych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Specjalista ds. kontrolingu (samodzielne stanowisko)

Podlega Prezesowi Zarządu.

Zakres działania:

 1. Opracowywanie sprawozdań, analiz i raportów na potrzeby zarządu Spółki.
 2. Opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych Spółki.
 3. Współudział w tworzeniu planów inwestycyjnych Spółki.
 4. Opracowywanie projektu budżetu Spółki we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych i samodzielnymi specjalistami.
 5. Raportowanie wykonania budżetu Spółki. Wskazywanie zjawisk mogących spowodować odchylenia lub zagrożenia realizacji poszczególnych pozycji budżetowych.
 6. Współasygnowanie zapotrzebowań i innych dokumentów zmierzających do zaciągania zobowiązań finansowych w kontekście posiadania bądź braku środków budżetowych.
 7. Prowadzenie finansowej kontroli wewnętrznej, bieżąca kontrola kosztów, bieżąca analiza i raportowanie realizacji zamówień.
 8. Przygotowywanie kalkulacji.
 9. Udział w pracach inwentaryzacyjnych w zakresie określonym w odrębnych zarządzeniach.
 10. Przygotowywanie prezentacji dla zarządu Spółki.
 11. Współudział w przygotowywaniu procedur przetargowych w trybie zamówień publicznych. Udział w procedurze przetargowej, gromadzenie i archiwizacja dokumentacji. Dbałość o przestrzeganie obowiązujących przepisów – raportowanie niezbędnych potrzeb w tym zakresie.
 12. Tworzenie lub współpraca przy tworzeniu projektów procedur kontroli wewnętrznej oraz nadzór nad ich przestrzeganiem, rozwój narzędzi wspomagających planowanie finansowe.
 13. Bieżąca kontrola sprzedaży usług Spółki, weryfikacja grafików udostępnienia obiektów z ewidencją sprzedaży.
 14. Zastępstwo osoby zatrudnionej w sekretariacie w razie jej nieobecności.

 

Dział Techniczny - Kierownik ds. technicznych

Podlega Prezesowi Zarządu

Zakres działania:

 1. Nadzór nad pracą komórek organizacyjnych w Dziale Technicznym: Działu Utrzymania Obiektów i Działu Basenów.
 2. Bieżąca współpraca z Zarządem Spółki, w szczególności: informowanie o planowanych przedsięwzięciach, uzyskiwanie akceptacji dla bieżących działań i wydatków Działu.
 3. Opracowywanie projektów rocznych planu przychodów i wydatków działu i działów podległych oraz realizacja zatwierdzonego budżetu.
 4. Opracowywanie projektów planów zakupów wyposażenia i urządzeń dla podległych działów.
 5. Nadzór nad prawidłową eksploatacją wyposażenia i urządzeń Spółki.
 6. Nadzór nad prowadzonymi inwestycjami i remontami prowadzonymi przez Spółkę.
 7. Nadzór nad prawidłową gospodarką energetyczną i wodną Spółki.
 8. Dbałość o aktualizację regulaminów obowiązujących w Spółce.
 9. Dbałość o bieżące zaopatrzenie w środki, materiały i substancje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Spółki.
 10. Sporządzanie projektów wniosków dotyczących pozyskania środków zewnętrznych w zakresie działalności technicznej Spółki.
 11. Sporządzanie sprawozdań z działalności działu, w zakresie zleconym przez Zarząd.
 12. Nadzór nad przestrzeganiem procedur i prowadzonej dokumentacji w podległych działach.
 13. Nadzór nad prawidłowym pobieraniem opłat za usługi świadczone przez Spółkę, rozliczanie utargów z kasą główną Spółki – w powierzonym zakresie.
 14. Nadzór nad prawidłowym obiegiem i archiwizacją dokumentów w podległych działach.
 15. Nadzór nad prawidłową pracą urządzeń mającymi bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo klientów podczas korzystania z usług Spółki.
 16. Nadzór nad przestrzeganiem warunków gwarancji i rękojmi dla maszyn i urządzeń na wyposażeniu technicznym Spółki.
 17. Koordynacja oraz bezpośredni nadzór pracy firm zewnętrznych zajmujących się sprzątaniem oraz ochroną obiektów.
 18. Nadzór nad przygotowaniem imprez na terenie Spółki oraz pracą pracowników Spółki poza jej terenem.
 19. Współpraca z innymi właściwymi komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie wynajmu obiektów oraz przygotowania obiektów do imprez. 
 20. Szczególna dbałość o pozytywny wizerunek Spółki.

 

 

Dział Utrzymania Obiektów - Kierownik Działu Utrzymania Obiektów

Podlega Kierownikowi ds. technicznych

Zakres działania:

 1. Dbałość o utrzymanie obiektów Spółki w ciągłej sprawności technicznej i gotowości do świadczenia usług.
 2. Kierowanie pracą działu, zarządzanie zespołem pracowników zatrudnionych w dziale.
 3. Optymalizowanie kosztów działalności Spółki w powierzonym zakresie działania.
 4. Kontrolowanie – we współpracy z Głównym Energetykiem – prawidłowego działania zakresu gospodarki energetycznej Spółki.
 5. Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową Spółki.
 6. Zarządzanie gospodarką narzędziowo-sprzętową danego działu Spółki.
 7. Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji.
 8. Opracowywanie planów remontów i modernizacji - maszyn, urządzeń i obiektów.
 9. Prowadzenie dla każdego budynku książki obiektu budowlanego, stanowiącego dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.
 10. Dbałość o utrzymanie w sprawności i rozwój systemów: alarmowego antywłamaniowego, sygnalizacji pożaru, telewizji przemysłowej CCTV (monitoring obiektów), sieci telefonicznej, nagłośnienia obiektów, sieci komputerowych - LAN, instalacji niskoprądowych.
 11. Nadzór nad prawidłowym oznakowaniem obiektów na terenie Spółki.
 12. Kontrola działania urządzeń wentylacji i klimatyzacji oraz węzła cieplnego.
 13. Udział w komisjach przeglądowych i gwarancyjnych oraz nadzór nad wykonywaniem okresowych przeglądów maszyn, urządzeń i obiektów.
 14. Udział w odbiorach robót wykonywanych na terenie i obiektach Spółki.
 15. Przestrzeganie i zachowywanie zasad gwarancji maszyn i urządzeń.
 16. Opracowywanie założeń do budżetu Działu Utrzymania Obiektów oraz realizacja budżetu zatwierdzonego.
 17. Tworzenie dokumentacji związanej z powierzonym zakresem działalności. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z działalnością działu, w szczególności dokumentów technicznych obiektów Spółki.
 18. Dbałość o optymalny stan estetyczny, ład i porządek terenów zewnętrznych Spółki.
 19. Zarządzanie pielęgnacją i konserwacją nawierzchni trawiastych i syntetycznych płyt boisk Spółki oraz ich wyposażenia w celu ich odpowiedniego utrzymania.
 20. Realizacja zakupów w powierzonym zakresie, tj. na rzecz bieżącego utrzymania obiektów i organizacji pracy podległych pracowników oraz realizowanych inwestycji.
 21. Nadzorowanie prawidłowego użytkowania pojazdów powierzonych działowi.
 22. Kierowanie realizacją zadań wykonywanych przez Spółkę na rzecz podmiotów zewnętrznych, w szczególności gminy i instytucji miejskich.

 

Dział Basenów – Kierownik Działu Basenów

Podlega Kierownikowi ds. technicznych

Zakres działania:

 1. Zarządzanie Działem Basenów w skład którego wchodzą Pływalnia Chrobry i Zespół Basenów Odkrytych (dalej „ZBO”), zwanych dalej „Obiektami”.
 2. Utrzymywanie stałej gotowości obiektów do świadczenia pełnego zakresu usług (ZBO dotyczy gotowości w sezonie letnim).
 3. Zarządzanie zespołem osób zatrudnionych w Obiektach, przy uwzględnieniu aktualnych wymagań prawnych.
 4. Podejmowanie lub inicjowanie działań zmierzających do poprawy standardu świadczonych usług.
 5. Planowanie niezbędnych inwestycji (modernizacje, remonty) Obiektów, w szczególności ukierunkowanych na optymalizację kosztów działalności obiektów basenowych lub poprawę standardu świadczonych usług.
 6. Pozyskiwanie klientów na wynajem Obiektów lub usługi świadczone przez Obiekty.
 7. Zarządzanie organizacją imprez na terenie Obiektów.
 8. Zarządzanie rezerwacjami dotyczącymi Obiektów.
 9. Udzielanie informacji związanych z funkcjonowaniem Obiektów oraz świadczonymi usługami.
 10. Dbałość o aktualizację regulaminów i cenników obowiązujących na Obiektach.
 11. Nadzór nad prawidłowym korzystaniem przez klientów z urządzeń i wyposażenia Obiektów.
 12. Prowadzenie niezbędnych ewidencji dotyczących Obiektów, prowadzenie list klientów korzystających z karnetów.
 13. Nadzór nad prawidłowym pobieraniem opłat za usługi i towary w powierzonym zakresie działalności.
 14. Nadzór nad prawidłowym używaniem mienia Spółki przez pracowników i klientów w powierzonym zakresie  działalności.
 15. Rozliczanie się z osiągniętych utargów z kasą główną Spółki.
 16. Prowadzenie spraw dotyczących realizacji umów najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach basenowych.
 17. Utrzymanie we właściwym stanie i sprawności obiektów i urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się na obiektach basenowych.
 18. Prawidłowe oznakowanie miejsc potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu osób na obiektach basenowych.
 19. Przestrzeganie zasad udzielonych gwarancji i rękojmi na zakupione urządzenia i obiekty.
 20. Opracowywanie założeń do budżetu Działu Basenów oraz realizacja budżetu zatwierdzonego.
 21. Dokumentowanie w niezbędnym zakresie prowadzonych spraw.
 22. Dbałość o czystość  i estetykę obiektów basenowych – zgłaszanie potrzeb do Działu Technicznego, nadzór nad podmiotami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za utrzymanie czystości oraz dozór i ochronę mienia na terenie Spółki, nadzór innymi nad podmiotami świadczącymi usługi na rzecz lub na terenie obiektów basenowych.
 23. Przygotowywanie dokumentacji zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie pozyskiwania zamówień na rzeczy i usługi dotyczące obiektów basenowych, udział w prowadzonych procedurach.

 

Centrum Rehabilitacji - Koordynator

Podlega Prezesowi Zarządu

Zakres działania:

 1. Kierowanie Centrum Rehabilitacji (dalej: „Centrum”) w pełnym zakresie świadczonych usług.
 2. Bieżąca współpraca z Zarządem Spółki, w szczególności: informowanie o planowanych przedsięwzięciach, uzyskiwanie akceptacji dla bieżących działań i wydatków Centrum.
 3. Kierowanie pracą personelu Centrum.
 4. Opracowywanie projektu rocznego planu przychodów i wydatków Centrum oraz realizacja zatwierdzonego budżetu.
 5. Opracowywanie planów rozwoju Centrum i przedkładanie ich Zarządowi do rozpatrzenia.
 6. Opracowywanie regulaminów wewnętrznych i cenników dotyczących działalności Centrum oraz przedstawianie ich Zarządowi Spółki do rozpatrzenia.
 7. Kierowanie procedurami niezbędnymi do uzyskania lub utrzymania niezbędnych certyfikatów, zezwoleń, rejestracji - niezbędnych do rozpoczęcia lub kontynuacji działalności Centrum w określonym zakresie świadczonych usług.
 8. Sporządzanie projektów wniosków dotyczących pozyskania środków zewnętrznych w zakresie działalności Centrum.
 9. Sporządzanie sprawozdań i informacji dotyczących działalności Centrum, w zakresie zleconym przez Zarząd.
 10. Nadzór nad poprawnością stosowanych procedur i prowadzoną dokumentacją.
 11. Nadzór nad prawidłowym obiegiem i archiwizacją dokumentów przetwarzanych przez Centrum.
 12. Nadzór nad sprzętem znajdującym się w dyspozycji Centrum, dbałość o jego ciągłą sprawność i bezpieczne działanie. Przestrzeganie warunków gwarancji i rękojmi sprzętu na wyposażeniu Centrum.
 13. Dbałość o bieżące zaopatrzenie w środki, materiały i substancje niezbędne do realizacji usług Centrum.
 14. Pozyskiwanie klientów na usługi świadczone przez Centrum oraz dbałość o  zapewnienie jak najwyższego standardu obsługi klientów.
 15. Nadzór nad prawidłowym pobieraniem opłat za usługi świadczone przez Spółkę, rozliczanie utargów z kasą główną Spółki.
 16. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki, w szczególności w zakresie maksymalizowania sprzedaży usług Centrum.
 17. Nawiązywanie relacji z podmiotami zewnętrznymi w zakresie nawiązania i kontynuacji współpracy. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów.
 18. Organizowanie uczestnictwa w imprezach w celu reklamy i promocji usług świadczonych przez Centrum.
 19. Szczególna dbałość o pozytywny wizerunek Spółki i Centrum.

 

Specjalista ds. kadr i płac (samodzielne stanowisko)

Podlega Prezesowi Zarządu.

Zakres działania:

 1. Kompleksowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa prowadzenie dokumentacji wszystkich osób zatrudnionych w Spółce, niezależnie od źródła zatrudnienia (umowa o pracę, inne źródło zatrudnienia z wyłączeniem podmiotów gospodarczych), zarządzanie tymi dokumentami oraz dbanie, aby były one kompletne, odpowiednio przygotowywane, przechowywane oraz przekazywane.
 2. Kontrola przestrzegania przepisów o czasie pracy (lub czasie wykonywania usług) wszystkich zatrudnionych w Spółce. Kontrolowanie grafików. Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
 3. Sporządzanie list płac, wniosków i zestawień dotyczących rozliczeń osób zatrudnionych w Spółce.
 4. Prowadzenie ogółu zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych (w szczególności zgłoszenia, raporty, sprawozdania).
 5. Prowadzenie ogółu zagadnień związanych w funkcjonowaniem Powszechnego Programu Emerytalnego.
 6. Prowadzenie spraw PFRON.
 7. Uczestnictwo w procesach rekrutacji i selekcji, a także w procesach zmierzających do ustania stosunku zatrudnienia (pracy).
 8. Dbałość o utrzymanie dyscypliny pracy.
 9. Nadzorowanie przestrzegania przepisów prawa w zakresie urlopów wypoczynkowych pracowników Spółki. Koordynowanie tworzenia planów urlopów  wypoczynkowych, ewidencjonowanie i nadzorowanie ich realizacji.
 10. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie spraw związanych z zatrudnieniem i pozyskiwaniem środków zewnętrznych w zakresie zatrudnienia (Powiatowy Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy, agencje pracy tymczasowej, agencje zatrudnienia).
 11. Gromadzenie dokumentacji szkoleń. Koordynowanie opracowywania planów szkoleń .
 12. Dbałość o aktualność wymaganych badań lekarskich osób zatrudnionych w Spółce we współpracy ze służbą BHP.
 13. Prowadzenie ogółu zagadnień dotyczących delegacji służbowych.
 14. Współpraca z obsługą prawną Spółki w powierzonym zakresie działania i kompetencji.
 15. Współpraca z radą pracowniczą, organizacjami związkowymi i komisją ds. ZFŚS.
 16. Sporządzanie wniosków, sprawozdań, raportów i analiz dotyczących powierzonego zakresu działania.

 

Specjalista ds. organizacji imprez (samodzielne stanowisko)

Podlega Prezesowi Zarządu

Zakres działania:

 1. Zarzadzanie wynajmem obiektów i organizacją imprez na obiektach Spółki, w szczególności: 
  a) zarządzanie rezerwacjami,
  b) pozyskiwanie klientów na wynajem obiektów i organizację imprez,
  c) udzielanie klientom informacji o funkcjonowaniem obiektów i warunkach organizacji imprez na obiektach Spółki,
  d) przygotowywanie projektów umów dotyczących wynajmu obiektów i organizacji imprez na obiektach spółki - wg ustalonych wzorów,
  e) prowadzenie ewidencji klientów korzystających z obiektów sportowych.
 2. Zarządzanie grafikiem treningów i meczy piłkarskich na obiektach spółki - we współpracy z DPN.
 3. Zarządzanie organizacją spotkań piłkarskich wszystkich szczebli, odbywających się na obiektach spółki, w szczególności: 
  a) prowadzenie wymaganej dokumentacji,
  b) prowadzenie korespondencji,
  c) uzyskiwanie niezbędnych decyzji i zgód właściwych organów,
  d) przygotowanie obiektu do imprezy,
  e) zabezpieczenie niezbędnej obsługi technicznej i osobowej,
  f) reprezentowanie Spółki wobec osób delegowanych do obsługi meczów piłkarskich ze strony związku,  ligi i innych władz – także pomiędzy imprezami,
  g) koordynowanie pracy ekip realizujących produkcje telewizyjne na obiektach Spółki,
  h) udzielanie niezbędnych informacji, obsługa systemów wymiany informacji meczowej – w powierzonym zakresie,
  i) współpraca z innymi osobami i działami w Spółce na rzecz sprawnej organizacji i przeprowadzania spotkań piłkarskich oraz treningów,
  j) współpraca z klubami gości w sprawie przyjmowania ich zorganizowanych grup,
  k) zabezpieczenie rezerwacji (wejściówek) dla osób reprezentujących Spółkę/Klub na imprezy lub mecze wyjazdowe – w powierzonym zakresie,
  l) współpraca w zakresie sprzedaży i dystrybucji biletów na mecze,
  m) nadzór nad pracą kasy technicznej podczas meczy,
  n) prowadzenie niezbędnych ewidencji i wykazów.  
 4. Nadzór nad prawidłowością wynajmu obiektów i przebiegu imprez na obiektach Spółki.
 5. Dbałość o terminowe i prawidłowe uiszczanie opłat za wynajem obiektów i organizowane imprezy.
 6. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej powierzonego zakresu czynności.
 7. Przedstawienie projektów i wniosków dotyczących zwiększenia ilości wynajmów obiektów spółki i organizowanych na terenie spółki imprez oraz zwiększenia przychodów z tego tytułu.
 8. Przedstawianie projektów i wniosków zmierzających do usprawnienia działalności i poprawy organizacji pracy obiektów Spółki.
 9. Przedstawianie informacji nt. powierzonego zakresu czynności – wg bieżących potrzeb.

 

Specjaliści ds. marketingu (samodzielne stanowiska)

Podlegają Prezesowi Zarządu, a zatrudnieni w Dziale Piłki Nożnej – Dyrektorowi Klubu.

Zakres działania:

 1. Kreowanie pozytywnego wizerunku Spółki/Klubu.
 2. Opracowywanie i wdrażanie efektywnych strategii marketingowych.
 3. Aktualizacja i administracja stroną www.
 4. Kreowanie działań w mediach społecznościowych, zarządzanie oraz administracja kanałami mediów społecznościowych, przygotowywanie treści publikowanych (blogi, social media).
 5. Opracowywanie i prowadzenie działań promocyjnych, konkursów, imprez, kampanii medialnych. Działanie operacyjne w zakresie ich realizacji.
 6. Zarządzanie materiałami marketingowymi oraz brandingowymi.
 7. Tworzenie prezentacji multimedialnych, analiz, zestawień oraz raportów.
 8. Realizacja fotografii, sesji zdjęciowych i nagrań na potrzeby Spółki/Klubu.
 9. Promowanie produktów i usług Spółki/Klubu.
 10. Przygotowywanie projektów umów dotyczących powierzonego zakresu czynności wg ustalonych wzorów.
 11. Współudział w tworzeniu planów Spółki w części dotyczącej marketingu oraz zapewnienie ich realizacji zgodnie z zatwierdzonymi planami.
 12. Sporządzanie sprawozdań, raportów i analiz dotyczących sfery marketingowej.

 

Dział Piłki Nożnej -  Dyrektor Klubu

Podlega Prezesowi Zarządu.

Zakres działania:

 1. Zarządzanie działalnością Działu Piłki Nożnej/Klubu, w tym Akademią Piłki Nożnej Chrobry Głogów S.A.
 2. Bieżąca współpraca z Zarządem Spółki, w szczególności: informowanie o planowanych przedsięwzięciach, uzyskiwanie akceptacji dla bieżących działań i wydatków Działu Piłki Nożnej/Klubu, przekazywanie informacji nt. działalności Działu Piłki Nożnej/Klubu.
 3. Opracowywanie projektu rocznego planu przychodów i wydatków Działu Pułki Nożnej oraz realizacja zatwierdzonego budżetu.
 4. Opracowywanie planów rozwoju Klubu i przedkładanie ich Zarządowi Spółki do rozpatrzenia.
 5. Opracowywanie planów szkolenia Akademii Piłki Nożnej oraz ich realizacja.
 6. Nadzór nad pracą sztabu 1 zespołu.
 7. Negocjowanie warunków kontraktów dla zawodników i trenerów zatrudnianych przez Spółkę oraz umów transferowych pomiędzy klubami. Nadzór nad prawidłową realizacją zapisów umownych.
 8. Zarządzanie relacjami pomiędzy Spółką/Klubem i związkami piłkarskimi, w szczególności w ramach struktur PZPN. Przekazywanie na bieżąco Zarządowi Spółki informacji mogących mieć wpływ na ogólną działalność Spółki, w szczególności w zakresie pozyskiwania dostępnych środków zewnętrznych, kosztów funkcjonowania Działu Piłki Nożnej, poprawy infrastruktury.
 9. Nadzór nad działalnością szkoleniową wszystkich drużyn funkcjonujących w Klubie.
 10. Nadzór nad pracą trenerów zatrudnionych w Spółce, stwarzanie warunków do ich profesjonalnego rozwoju.
 11. Bieżąca współpraca ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego.
 12. Opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych i zarządzeń dotyczących działalności Klubu oraz przedstawianie ich Zarządowi Spółki do rozpatrzenia.
 13. Kierowanie procedurą uzyskiwania licencji dla Klubu, uprawiającej do uczestnictwa w rozgrywkach piłkarskich danego szczebla.
 14. Kierowanie procesami zmierzającymi do uzyskania certyfikatów dla Spółki/Klubu w obszarze piłki nożnej.
 15. Sporządzanie projektów wniosków dotyczących pozyskania do realizacji przez Spółkę projektów i środków zewnętrznych w zakresie piłki nożnej.
 16. Sporządzanie sprawozdań z działalności Działu Piłki Nożnej/Klubu, w tym zarówno w zakresie bieżącej działalności, jak również zadań zleconych i projektów realizowanych przez Spółkę w zakresie piłki nożnej.
 17. Inicjowanie i branie czynnego udziału w procedurach dotyczących szeroko pojętej działalności piłkarskiej, w celu zabezpieczenia interesów Spółki/Klubu.
 18. Negocjowanie warunków umów z osobami zatrudnianymi bądź świadczącymi usługi w Dziale Piłki Nożnej/Klubie.
 19. Nadzór nad sprzętem sportowym znajdującym się w dyspozycji Działu Piłki Nożnej.
 20. Organizowanie lub współorganizowanie imprez sportowych, obozów, półkolonii.
 21. Szczególna dbałość o pozytywny wizerunek Spółki/Klubu, prowadzenie rzetelnej polityki informacyjnej w powierzonym zakresie, nadzór nad pracą podległych specjalistów ds. marketingu.

 

§ 29

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po jego ogłoszeniu w formie zarządzenia Prezesa Zarządu Spółki.

 

 

Zestawienie załączników:

 

Ø Załącznik nr 1 - Schemat struktury organizacyjnej Chrobry Głogów S.A.