REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH

 1. Pływalnia jest obiektem Chrobry Głogów S.A.
 2. Informacje dotyczące godzin otwarcia basenów znajdują się przy kasach
 3. Każda osoba korzystająca z obiektu jest obowiązana do zapoznania się z przepisami regulaminów obowiązujących na jego terenie i podporządkowania się ich zapisom.
 4. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, że monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
 5. Wstęp na basen odbywa się na podstawie bilety wstępu, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na pływalni cennikiem usług. Bilet upoważnia do korzystania ze wszystkich uradzeń znajdujących się na terenie obiektu. Odebranie biletu oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.
 6. Za niewykorzystanie biletu wstępu oraz w przypadku wydalenia użytkownika z obiektu uiszczone opłaty nie są zwracane.
 7. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na teren obiektu ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób.
 8. Użytkownicy z wykupionymi karnetami mają pierwszeństwo wejścia na teren obiektu.
 9. Użytkownicy będą wpuszczani do obiektu nie później niż 60 minut przed jego zamknięciem.
 10. Za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione bez dozoru na pływalni kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem (także po skorzystaniu z WC) i przejście na teren basenów przez brodzik z wodą.
 12. Na terenie basenów obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, który nie posiada zamków błyskawicznych lub innych wstawek metalowych lub plastikowych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni:
  a) Dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, przylegający do ciała,
  b) Dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni, o długości maksymalnie do połowy uda.
 13. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu jedynie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na pływalni według obowiązującego cennika.
 14. Zabrania się pozostawiania na terenie obiektu bez nadzoru dzieci, które nie potrafią pływać.
 15. Dzieci do lat 3, które korzystają z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pieluchomajtki do kąpieli.
 16. Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorymi na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, chorym z upławami, z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry, plastrami i bandażami na ciele oraz osobom których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 17. W celu uzyskania pomocy osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie proszeni są o zgłoszenie się u kierownika zmiany ratowników.
 18. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników oraz personelu.
 19. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze pomarańczowym lub czerwonym z napisem „ratownik”.
 20. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub personel obiektu.
 21. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń obiektu regulują regulaminy stanowiskowe, które są umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji. Każda osoba korzystająca z atrakcji jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.
 22. Korzystanie z atrakcji odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością lub po konsultacji z lekarzem.
 23. W przypadku małej frekwencji atrakcje wodne włączane są na życzenie użytkownika.
 24. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne.
 25. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do kierownika zmiany ratowników i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy regulaminu dla grup zorganizowanych.
 26. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest seria krótkich gwizdków ratownika. Po usłyszeniu sygnału nalezy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.
 27. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów.
 28. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno:
  a) Wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej.
  b) Przebywać w stanie wskazującym na stan intoksykacji
  c) Wnosić is pożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających
  d) Używać strojów i przedmiotów, które są widocznie zabrudzone lub mogą wchodzić w reakcję chemiczną z wodą
  e) Wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem niebezpieczna głębokość wody jeżeli nie umie się pływać
  f) Skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika
  g) Wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów
  h) Biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu
  i) Wszczynać fałszywych alarmów
  j) Wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów
  k) Wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach
  l) Wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego wyznaczonymi (drabinki, schody)
  m) Wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi
  n) Zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz niecek basenowych
  o) Używać mydła i środków chemicznych w nieckach basenowych
  p) Niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu
  q) Przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu
  r) Wnosić na teren basenów sprzętu grającego i muzycznego
  s) Palić tytoniu
  t) Żuć gumy i spożywać pokarmów na terenie basenów oraz w pomieszczeniach przebieralni
  u) Pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych
  v) Wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie
 29. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na terenie basenów w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być mocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
 30. Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po  uzyskaniu zgody kierownika obiektu
 31. Wnoszenie i korzystanie na ternie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody pracownika monitoringu
 32. Leżakowanie dozwolone jest wyłącznie na plaży, poza ogrodzeniem terenu basenów
 33. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 34. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 35. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel szatni wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty pozostawienia.
 36. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu - w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe możliwe są wyłącznie za wiedzą i zgodą kierownictwa obiektu.
 37. Z wszystkich zjeżdżalni, rur, masaży wodnych i innych atrakcji użytkownik korzysta na własną odpowiedzialność. Korzystając z w/w urządzeń należy przestrzegać instrukcji znajdujących się na wyeksponowanych miejscach. Dzieci do lat 10 muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych.
 38. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia strojów kąpielowych podczas korzystania z rur i zjeżdżalni.
 39. Osoba, która umyślnie wyłudza bezpłatne wejście na basen, postepuje wbrew prawu. Podjecie tego czynu podlega karze wydalenia z terenu obiektu, każdorazowo w przypadku gróźb słownych czy fizycznych ze strony odwiedzających (korzystających) wzywany będzie patrol policji.
 40. Uwagi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi obiektu.
 41. O innych sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo basenu.
 42. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.