REGULAMIN OGÓLNY PŁYWALNI CHROBRY SPÓŁKI CHROBRY GŁOGÓW S.A.

 1. Pływalnia jest Obiektem Spółki Chrobry Głogów S.A.
 2. Obiekt jest otwarty od poniedziałku do piątku od 6:15 do 21:30, w soboty i niedziele od 9:00 do 20:30.
  Czas otwarcia może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych (zawody sportowe, pora roku, awaria, itp.)
 3. Każda osoba korzystająca z obiektu jest obowiązana do zapoznania się z przepisami regulaminów, obowiązujących na jego terenie i podporządkowania się ich zapisom.
 4. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
 5. Wstęp na halę basenów odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie  z obowiązującym na pływalni cennikiem usług. Transponder upoważnia do korzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się w obiekcie pływalni i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie pływalni.
 6. Odebranie transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.
 7. Czas pobytu na basenie liczy się od momentu aktywacji transpondera do momentu odczytania jego pamięci przy uiszczeniu opłaty.
 8. Pełna należności za korzystanie z urządzeń oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie obiektu musi być regulowana w momencie opuszczenia obiektu. 
  Zakazuje się wypożyczania i przekazywania transpondera osobom trzecim. 
  Za zgubiony pasek - transponder użytkownik obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 50 złotych.
 9. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia użytkownika z obiektu, uiszczone opłaty nie są zwracane.
 10. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających .
 11. Użytkownicy z wykupionymi karnetami mają pierwszeństwo wejścia na pływalnię
 12. Użytkownicy będą wpuszczani do obiektu nie później niż 60 minut przed jego zamknięciem.
 13. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni głównej i pozostawiania tam wierzchniego obuwia.
 14. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się we właściwej szatni. Przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe (dopuszczalne jest chodzenie boso). Po zakończeniu pływania oraz przebraniu się zmiana obuwia z basenowego na zewnętrze następuje po opuszczeniu szatni i rozliczeniu się z czasu pobytu na pływalni w kasie .
 15. Przed wyjściem z szatni na teren niecki basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych szafkach: pieniądze, klucze i inne przedmioty wartościowe , kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem, (także po skorzystaniu z WC) i przejście na halę basenową przez brodzik z wodą.
 17. Na terenie hali basenowej obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni:
  a. dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała
  b. dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni, o długości maksymalnie do połowy uda.
 18. Dzieci do lat 7  mogą przebywać w obiekcie jedynie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na pływalni według obowiązującego cennika
 19. Zabrania się pozostawiania na hali basenowej bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać.
 20. Dzieci do lat 2 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe wodoodporne pieluchy do kąpieli.
 21. Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, chorym z upławami, z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry, plastrami i bandażami na ciele oraz osobom których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 22. W celu uzyskania pomocy osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie proszeni są o zgłoszenie się w recepcji.
 23. Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni i poruszające się na wózkach, obowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanych dla nich pomieszczeniach.
 24. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników oraz personelu.
 25. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze pomarańczowym lub czerwonym z napisem Ratownik.
 26. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub personel Obiektu.
 27. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń obiektu regulują regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. Każda osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.
 28. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).
 29. W przypadku małej frekwencji atrakcje wodne włączane są na życzenie użytkownika
 30. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne.
 31. Strefy obiektu i atrakcje wodne wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez tablicę informacyjną i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.
 32. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do kas i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy Regulaminu dla grup zorganizowanych.
 33. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest seria krótkich gwizdków.  Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.
 34. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać 10  osób.
 35. Tory 1 i 6 przeznaczone są na pływanie rodzinne z dziećmi oraz dla osób słabo pływających., tory 2 i 5  przeznaczone są na pływanie rekreacyjne, tory 3 i 4  przeznaczone są dla osób dobrze pływających
 36. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno : 
  a. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej 
  b. przebywać w stanie wskazującym na stan intoksykacji 
  c. wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających
  d. używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą
  e. wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem Niebezpieczna głębokość wody jeżeli nie umie się pływać
  f. skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika 
  g. wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów
  h. biegać, popychać i wrzucać do wody,  krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu
  i. wszczynać fałszywych alarmów
  j. wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów 
  k. wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach
  l. wchodzi i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody)
  m. wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi
  n. zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz niecek basenowych
  o. używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej
  p. niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu
  q. przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu
  r. korzystać na ternie przebieralni, natrysków i hali basenowej z telefonów komórkowych
  s. wnosić sprzętu muzycznego i grającego
  t. palić tytoniu
  u. żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, pomieszczeniach przebieralni i natrysków;
  v. pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych
  w. wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie
 37. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie,
 38. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w  strefie suchej obiektu (za linią kas).
 39. Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody administratora Obiektu .
 40. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownika zmiany ratowników .
 41. Leżakowanie dozwolone jest w wydzielonych strefach hali basenowej.
 42. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 43. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia Obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 44. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty pozostawienia.
 45. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe  są wyłącznie za  zgodą kierownictwa Obiektu.
 46. Uwagi i wnioski należy zgłaszać Kierownikowi Obiektu.
 47. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo basenu.
 48. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.