REGULAMIN SPORTOWEGO OGRÓDKA GRILLOWEGO

 1. Część ogólna
  a) Sportowy Ogródek Grillowy jest administrowany przez Chrobry Głogów S.A.
  b) Wszystkie ososby znajdujące się na terenie obiektu winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi obiektu.
  c) Dzieci do lat 13 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
  d) Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
  i. Palenia papierosów,
  ii. Spożywania narkotyków i środków odurzających,
  iii. Wprowadzania zwierząt.
  e) W obiekcie obowiązuje nakaz bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i p. poż.
 2. Zasady korzystania ze sportowego ogródka grillowego
  a) Grupy zorganizowane oraz klienci indywidualni korzystają ze sportowego ogródka grillowego wyłącznie po uzgodnieniu terminu wynajmu oraz podpisaniu umowy.
  b) Zajęcia grupowe z udziałem dzieci i młodzieży mogą odbywać się tylko pod opieką uprawnionego nauczyciela, trenera-instruktora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami.
  c) Najemca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo użytkowników oraz porządek na terenie obiektu.
  d) Najemca zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny obiektu oraz urządzeń z których będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek, zgłosić ten fakt obsłudze obiektu przez rozpoczęciem użytkowania.
 3. Odpowiedzialność i kary
  a) Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub nie stosujące się do zaleceń obsługi technicznej i służb porządkowych, moga zostać usunięte z terenu obiektu bez zwrotu wniesionych opłat.
  b) Chrobry Głogów S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zagubione ne terenie obiektu przedmioty lub dokumenty.
  c) Najemca będzie pełnił nadzór nad sposobem użytkowania sportowego ogródka grillowego oraz udostępnionych pomieszczeń. W przypadku zawinionego i udokumentowanego spowodowania szkody przez najemcę, odpowiedzialność finansową z tytułu likwidacji powstałych szkód poniesie najemca.
  d) Wszelkie skaleczenia, urazy itp. Należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze obiektu.
  e) Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu Chrobry Głogów S.A. nie ponosi odpowiedzialności.